• پشتیبانی: 42238901 051
سامانه استعلام چیست؟

 

با استفاده از سامانه استعلام بدهکاران شخص ثالث شما می توانید :

  • استعلام سابقه بدهی بیمه شخص ثالث خودرو به سایر نمایندگان  شرکت های بیمه ای
  • استعلام سابقه بدهی بیمه گذار به سایر  نمایندگان شرکت های بیمه ای 
  • استعلام سابقه بدهی  صادر کننده چک و یا ضامن به سایر  نمایندگان شرکت های بیمه ای